Az alapító ezen a­la­pí­tó okiratban megjelölt tartós közérdekű célra alapít­ványt hoz létre az alábbiak szerint:

 

Alapító:                                                     SALGÓ ÉS TÁRSAI KFT.      

 

Székhelye, címe:                                     1046 Bp., Erdősor utca 20. I. em. 12.

 

Az alapítvány neve:                                  Út a Jövőbe Alapítvány

 

Székhelye, címe:                                     1046 Budapest, Fóti út 66.

 

Kuratórium:

          Az alapítvány képviselője

          és a kuratórium elnöke:              Mező János

                                                                  1046 Bp., Dunakeszi út 4. f. 2.

          Tagjai:                                             Feketéné Péter Zsuzsanna

                                                                  Becsei Imre

                                                                  Katona Sándor

1.  Az alapítvány célja:

1.1.   Az Mód Aladár Általános Iskola (továbbiakban iskola) oktatási, anyagi, technikai feltételeinek javítása, műszaki berendezések beszerzése.

1.2.   Nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépíté­sé­­­nek segítése.

1.3.   Ösztöndíjak adományozása.

1.4.   Tanulmányi és egyéb más versenyek, vetélkedők szer­ve­zéséhez támoga­tás, nyertesek     díjazása.

1.5.   Iskolai, kulturális, sport, szabadidős programok tá­mo­ga­tása.

1.6.   Az alapítvány támogatja  az oktatás, nevelés, iskolai tevékenységek­ színvonalát emelő kezdeményezéseket. Például:

                        - helyi tantervek készítése;

                        - szakkörök beindításához szükséges tárgyi feltételek megteremtése;

                       - pedagógiai programok készítése stb.

Az alapítvány nyílt, minden magyar vagy külföldi ter­mé­sze­tes és jogi személy pénzbeli vagy tárgyi ado­mányait el­fogadja.

2.  Az alapítvány vagyona:

2.1.   Az alapítvány induló vagyona:  100000 Ft.

Az alapítványhoz csatlakozók által felajánlott pénzbeli hozzájárulás az alapítvá­nyi vagyont gyarapító összegnek tekintendők.

2.2.   Az alapítvány a mindenkori vagyon 30%-ig vállalko­zá­si tevékenységet is folytathat.

2.3.   Az alapítvány vagyona 10000,-Ft alá nem csökkenhet.

3.  A kuratórium

3.1.   Az alapítvány kezelője az alapítvány kuratóriuma, kép­viselője a kuratórium elnöke. A kuratórium elnökét a ku­ratórium tagjai választják meg maguk közül szótöbb­ség­gel. A kuratórium tagjainak megbízatása 2 évre szól, amely meg­hosszabbítható. A kuratórium létszáma 4 és 7 fő között változhat.

Ha valamely kuratóriumi tag le­­mond, munkája ellehetetlenül, illetve felszólításra sem vesz részt a kuratórium munkájában, s ezáltal a kuratórium létszáma 4 fő alá csökken, úgy az alapító jogosult  he­lyet­te új tagot behívni.

3.2.   Az alapítványi gyűlés tagja az a természetes sze­mély, illetve közösség képviselője, aki két kuratóriumi vá­lasztás között adományával az alapítványhoz csatlako­zott.

3.3.   A kuratórium

-    dönt az alapítvány céljára adott vagyoni hozzájárulás el­fo­­gadásáról vagy visszautasításáról;

-    dönt az alapítvány vagyonának felhasználásáról. Az egy év alatt felhasznált összeg legalább 80%-át  alapítványi célokra fordítja.

-    ellátja az alapítványi vagyon kezelésével és gyara­pí­tá­sával összefüggő felada­tokat;

-    az elnök előterjesztése alapján dönt a díjazottakról és a díjakról.

Az alapítvány pénzeszközeit pénzintézetnél megnyitandó fo­lyószámlán tartja. A folyószámla felett az elnök, ill. kuratórium tag­jaiból kijelölt és a pénzintézethez bejelentett személy jogosult ren­delkezni.

3.4.   A kuratórium eljárása és ügyvitele

A kuratórium üléseit az elnök vagy három tagja hívja össze szükség szerint, de évente legalább egyszer az a­la­pítványi gyűlést megelőző tíz nappal.

A kuratórium döntéseit a jelen levő tagok szótöbbséggel hoz­­zák. A kuratórium határozatképes, ha a tagok lega­lább 60%-a jelen van. Szavazategyenlőség ese­tén az el­nök szavazata dönt.

A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, a­mit a kuratórium jelen lévő tagjai írnak alá. A jegyzőkönyv egy példányát az alapítvány kuratóriuma tar­tozik megőrizni.

4.  Az alapítvány időtartama

Az alapítvány határozatlan időre jön létre.

Az alapítvány bármely okból történő megszűnése esetén az alapítvány vagyona az iskolát il­leti.

5. Az alapítvány pártoktól független, pártokat nem támogat, azoktól támogatást nem fogad el, országgyűlési képviselőjelöltet nem támogat.      

A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 74 / A-F paragrafu­sai, valamint a alapítványok gaz­dálkodási rendjéről szóló 96/1988. (XII. 22.) MT ren­deletekben foglaltak az irányadók.

Az alapítvány az illetékes bíróság nyilvántartásba vé­te­l­é­vel nyeri el jogi szemé­lyiségét.