Tájékoztató a leendő első osztályosok szüleinek

Tisztelt Szülők! Rövid tájékoztatással szeretném Önöket segíteni az iskolaválasztásban.

A 2001/2002-es tanévben 3 első osztályt indítunk. Felveszünk minden gyereket, aki az iskola körzetében lakik (a körzethatárokról például az óvodák tudnak tájékoztatást adni), valamint felveszünk minden olyan körzeten kívüli leendő első osztályost, akinek a testvére már hozzánk jár.

A további körzeten kívülieket a jelentkezés sorrendjében vesszük fel. Január 3-tól várjuk a körzeten kívüli jelentkezőket, akiket egy listára írunk fel. A tavaszi beiratkozás után (április végén) – amikor már tudjuk, hogy körzetünkből hány gyerek jön hozzánk – a jelentkezés sorrendjében vesszük fel őket.

Február 6-án 8 órától nyílt tanítási napon szeretnénk bemutatni iskolánkat, melyre várjuk az érdeklődő szülőket.  A nyílt nap pontos programját hamarosan közzéteszem.

                                                                                       Mező János
                                                                                          igazgató

 

Az iskola rövid bemutatása

 

Iskolánk 1961-ben épült, 16 tantermes téglaépület. Tágas udvara sportolásra is alkalmas, valamint megfelelő játékteret biztosít a napközis gyerekeknek.

2001. szeptemberében a 41. tanévet kezdtük el. Jelenleg az iskolában 11 alsó tagozatos, 11 felső tagozatos tanulócsoport és 8 napközis csoport működik. Az osztályok átlaglétszáma valamivel több, mint 24 fő.

Az iskola tantestülete stabil, a tanítók és tanárok többsége évek óta iskolánkban tanít. A 41 fős tantestület tagjai közül többen egyetemet végeztek, illetve több diplomával rendelkeznek.

Az 2002/2003-as tanévben iskolánkban – mint minden más általános iskolában – első, második, ötödik és hatodik évfolyamokon a kerettantervre épülő oktatás indul el.

Valljuk, hogy az iskolának jelentős szerepet kell vállalnia a gyerekek nevelésében. Ezt akkor lehet tervszerűen végezni,  ha rögzítjük iskolai értékrendünk csomópontjait. Ezek:

–   az oktatás-nevelés minőségének emelése, ezen belül az anyanyelvi kultúra, a matematikai és természettudományos gondolkodás, az idegennyelv-tanulás, valamint a művészetek iránti fogékonyság fejlesztése;

–   a tanuláshoz való helyes viszony kialakítása;

–   ösztönzés az ismeretszerzésre és az alkalmazásra;

–   a tanulók önismeretének, jellemének formálása;

–   az egészséges életmód tartalmának megismertetése;

–   a helyes viselkedési szokások megismertetése, gyakoroltatása;

–   az egyes gyerekek közösségben történő fejlesztése az egyéni tulajdonságok és eltérő képességek figyelembevételével.

Kiemelten foglalkozunk – főleg az alapozó szakaszban (1-6. osztály) – az alapkészségek fejlesztésével, ezen belül az anyanyelvi neveléssel, a matematikai gondolkodás fejlesztésével, az angol nyelv emelt szintű oktatásával, valamint az egészséges életre neveléssel. Az e területeken elért eredmények beépülnek a gyerekek személyiségébe, és alkalmassá teszik őket a későbbi ismeretek megszerzésére, életvitelük alakítására, valamint a mai világban használható ismereteket, alapokat adnak.

Az iskola elnevezésében is megjelenik a specialitásunk, mely szerint, 3. osztálytól kezdve emelt szinten tanítjuk az angol nyelvet. Ez az oktatási forma nagy hagyományokra tekint vissza, hiszen iskolánkban már 1971-ben elkezdtük az angol nyelvet oktatni. Az emelt szintű nyelvoktatás azt jelenti, hogy évfolyamonként egy-egy osztályban a gyerekek bontott csoportban, emelt óraszámban tanulják az idegen nyelvet. A színvonalas nyelvoktatás személyi feltételei is évek óta adottak. Tanulóink közül számos kerületi, budapesti tanulmányi verseny győztese került ki az évek során.

Azt tervezzük, hogy a hagyományos osztályokba járó tanulók angol vagy német nyelvet tanulhatnak.

Alsó tagozatban az egyoldalú ismeretközpontú oktatás helyett az alapkészségek kialakítására és fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt. Elsőseink az ún. hagyományos – hangoztató-elemző-összetevő – módszerrel sajátítják el az olvasást, írást. Az 1-4. osztályban úgy igyekszünk ala­pozni, hogy biztonságos alapkészségekkel mehessenek a gyerekek 5. osz­tály­ba. Tanítóink szoros kapcsolatot tartanak a környékbeli óvodák dolgozóival, remélve, hogy meg tudják könnyíteni az „átállást az iskolai életre”. Első évfolyamon – a napi négy kötelező óra mellett – angol nyelvi és művészeti fakultációs foglalkozások közül választhatnak a gyerekek.

1992-ben alakítottunk ki, majd 1997-ben és 2000-ben továbbfejlesztettünk egy korszerű IBM kompatibilis számítógé­pekkel berendezett tantermet, ahol az Internet is elérhető. A helyi tanterv bevezetésével a gyerekek 5. osztálytól kezdve bontott csoportban tanulják az informatika, a számítástechnika alapjait. Általában 1-2 gyereknek jut egy-egy számítógép. A tehetséges, érdeklődő tanulóknak szakkörökön, fakultációs foglalkozásokon tanítjuk a gépkezelés, a programozás alapelemeit.

Nyolcadikosaink jó eséllyel felvételiznek a középiskolákban. A visszajelzések szerint a nálunk elért tanulmányi eredményt megtartják a gyerekek az új iskolában is. A 2000/2001-es tanévben nyolcadikos tanulóink közül 25-en gimnáziumba, 33-an szakközépiskolába nyertek felvételt, és egy tanuló szakiskolát választott magának. Gyermekeink nagy többsége az első helyen megjelölt iskolába jut be.

Többféle lehetőséget kínálunk azoknak a gyerekeknek, akik egy-egy tantárgy tananyagában szeretnének az átlagosnál jobban elmélyülni (szakkörök, versenyre való felkészítés, fakultációs foglalkozás stb.). Hosszú évek óta eredményesen szerepelnek gyermekeink a kerületi tanulmányi, művészeti versenyeken.

Délutánonként szaktanárok korrepetálják azokat a tanulókat, akiknek teljesítménye nem éri el az átlagot.

Tanórán kívüli tevékenységek is segítik a gyerekek testi és szellemi fejlődését. Évente – ha a szülők vállalják a költségeket – egy hétre erdei iskolában nyílik lehetőség a természet alaposabb megismerésére, megszerettetésére. A közösség formálására és a tanár-diák viszony mélyítésére is alkalmas az együtt töltött néhány nap. Minden évben megrendezzük a tantárgyi napokat, melyeknek keretében oldott légkörben különféle – műveltséget alapozó – témával foglalkoznak a gyerekek. Egész évben készülnek tanítványaink a karácsonyi, valamint a szülőknek előadott tanévbúcsúztató műsorra.

Iskolánk tornaterme kicsi, ezért az udvaron szervezett sportfoglalkozásokkal teremtünk le­hetőséget minél több gyereknek a mozgásra. Az iskolánkban működő ISK futball szakosztálya is lehetőséget ad a testedzésre. Rendszeresen visszük a gyerekeket bábszínházba, színházba, hangversenyre. Az iskolai könyvtár is – bár kissé mostoha körülmények között – a gyerekek rendelkezésére áll.

A 2002/2003-as tanévben 3 első osztályt indítunk. Rendkívül nagy az érdeklődés iskolánk iránt. Január 3-tól várjuk a körzeten kívüli jelentkezőket, akiket egy listára írunk fel. A tavaszi beiratkozás után (április végén) – amikor már tudjuk, hogy körzetünkből hány gyerek jön hozzánk – a jelentkezés sorrendjében vesszük fel a körzeten kívülieket. Előnyt élveznek azok a gyerekek, akiknek a testvére már hozzánk jár.

Reméljük, a leírtakból világosan kiderül: célunk, hogy iskolánk színvonalát megőrizzük és ver­seny­ké­pessé tegyük továbbra is. Az sem titkolt szándékunk, hogy szeretnénk, ha elsős tanítványaink nálunk fe­jeznék be a nyolcadik osztályt. Ennek érdekében különös hangsúlyt helyezünk a képességek differenciált fejlesztésére. A leendő első osztályosok szülei számára február 6-án, 8 órától nyílt ta­nítási napon szeretnénk bemu­tatni is­kolánkat. A nap programja:

            800 – 830           Az iskola bemutatása

            845 – 930           Tanítási órák megtekintése

            945 – 1030         Beszélgetés az iskolai életről

Kérjük, jöjjenek el hozzánk, és szerezzenek személyes benyomásokat, hogy könnyebb le­gyen el­dönteniük, melyik iskolába írassák be gyermeküket.

                                                                                    Mező János