Az alapító ezen alapító okiratban megjelölt tartós közérdekű célra alapítványt hoz létre az alábbiak szerint:

 

Alapító:                                                     SALGÓ ÉS TÁRSAI KFT.      

 

Székhelye, címe:                                     1046 Bp., Erdősor utca 20. I. em. 12.

 

Az alapítvány neve:                                  Út a Jövőbe Alapítvány

 

Székhelye, címe:                                     1046 Budapest, Fóti út 66.

 

Kuratórium:

          Az alapítvány képviselője

          és a kuratórium elnöke:              Mező János

                                                                  1046 Bp., Dunakeszi út 4. f. 2.

          Tagjai:                                             Feketéné Péter Zsuzsanna

                                                                  Becsei Imre

                                                                  Katona Sándor

1.  Az alapítvány célja:

1.1.   Az Mód Aladár Általános Iskola (továbbiakban iskola) oktatási, anyagi, technikai feltételeinek javítása, műszaki berendezések beszerzése.

1.2.   Nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése.

1.3.   Ösztöndíjak adományozása.

1.4.   Tanulmányi és egyéb más versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás, nyertesek     díjazása.

1.5.   Iskolai, kulturális, sport, szabadidős programok támogatása.

1.6.   Az alapítvány támogatja  az oktatás, nevelés, iskolai tevékenységek­ színvonalát emelő kezdeményezéseket. Például:

                        - helyi tantervek készítése;

                        - szakkörök beindításához szükséges tárgyi feltételek megteremtése;

                       - pedagógiai programok készítése stb.

Az alapítvány nyílt, minden magyar vagy külföldi ter­mé­sze­tes és jogi személy pénzbeli vagy tárgyi ado­mányait el­fogadja.

2.  Az alapítvány vagyona:

2.1.   Az alapítvány induló vagyona:  100000 Ft.

Az alapítványhoz csatlakozók által felajánlott pénzbeli hozzájárulás az alapítványi vagyont gyarapító összegnek tekintendők.

2.2.   Az alapítvány a mindenkori vagyon 30%-ig vállalkozási tevékenységet is folytathat.

2.3.   Az alapítvány vagyona 10000,-Ft alá nem csökkenhet.

3.  A kuratórium

3.1.   Az alapítvány kezelője az alapítvány kuratóriuma, képviselője a kuratórium elnöke. A kuratórium elnökét a kuratórium tagjai választják meg maguk közül szótöbbséggel. A kuratórium tagjainak megbízatása 2 évre szól, amely meghosszabbítható. A kuratórium létszáma 4 és 7 fő között változhat.

Ha valamely kuratóriumi tag lemond, munkája ellehetetlenül, illetve felszólításra sem vesz részt a kuratórium munkájában, s ezáltal a kuratórium létszáma 4 fő alá csökken, úgy az alapító jogosult  helyette új tagot behívni.

3.2.   Az alapítványi gyűlés tagja az a természetes személy, illetve közösség képviselője, aki két kuratóriumi választás között adományával az alapítványhoz csatlakozott.

3.3.   A kuratórium

-    dönt az alapítvány céljára adott vagyoni hozzájárulás elfogadásáról vagy visszautasításáról;

-    dönt az alapítvány vagyonának felhasználásáról. Az egy év alatt felhasznált összeg legalább 80%-át  alapítványi célokra fordítja.

-    ellátja az alapítványi vagyon kezelésével és gyarapításával összefüggő felada­tokat;

-    az elnök előterjesztése alapján dönt a díjazottakról és a díjakról.

Az alapítvány pénzeszközeit pénzintézetnél megnyitandó folyószámlán tartja. A folyószámla felett az elnök, ill. kuratórium tagjaiból kijelölt és a pénzintézethez bejelentett személy jogosult rendelkezni.

3.4.   A kuratórium eljárása és ügyvitele

A kuratórium üléseit az elnök vagy három tagja hívja össze szükség szerint, de évente legalább egyszer az alapítványi gyűlést megelőző tíz nappal.

A kuratórium döntéseit a jelen levő tagok szótöbbséggel hozzák. A kuratórium határozatképes, ha a tagok legalább 60%-a jelen van. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amit a kuratórium jelen lévő tagjai írnak alá. A jegyzőkönyv egy példányát az alapítvány kuratóriuma tartozik megőrizni.

4.  Az alapítvány időtartama

Az alapítvány határozatlan időre jön létre.

Az alapítvány bármely okból történő megszűnése esetén az alapítvány vagyona az iskolát illeti.

5. Az alapítvány pártoktól független, pártokat nem támogat, azoktól támogatást nem fogad el, országgyűlési képviselőjelöltet nem támogat.      

A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 74 / A-F paragrafu­sai, valamint a alapítványok gazdálkodási rendjéről szóló 96/1988. (XII. 22.) MT rendeletekben foglaltak az irányadók.

Az alapítvány az illetékes bíróság nyilvántartásba vételével nyeri el jogi személyiségét.