Tájékoztató

Kedves Szülők! Intézményünk rövid bemutatásával szeretném segíteni Önöket abban, hogy leendő első osztályos gyermekük számára az elképzelésüknek leginkább megfelelő iskolát választhassák.

Iskolánk 1961-ben épült, 16 tantermes téglaépület. Tágas udvara sportolásra is alkalmas, valamint megfelelő játékteret biztosít a napközis gyerekeknek.

2006. szeptemberében a 46. tanévet kezdjük el. Jelenleg az iskolában 11 alsó tagozatos, 11 felső tagozatos tanulócsoport és 8 napközis csoport működik. Az osztályok átlaglétszáma 22 fő körül van.

Az iskola tantestülete stabil, a tanítók és tanárok többsége évek óta iskolánkban tanít. A 40 fős tantestület tagjai közül többen egyetemet végeztek, illetve több diplomával rendelkeznek.

Valljuk, hogy az iskolának jelentős szerepet kell vállalnia a gyerekek nevelésében. Ezt akkor lehet tervszerűen végezni, ha rögzítjük iskolai értékrendünk csomópontjait. Ezek:

–  az oktatás-nevelés minőségének emelése, ezen belül az anyanyelvi kultúra, a matematikai és természettudományos gondolkodás, az idegennyelv-tanulás, valamint a művészetek iránti fogékonyság fejlesztése;

–   a tanuláshoz való helyes viszony kialakítása;

–   ösztönzés az ismeretszerzésre és az alkalmazásra;

–   a tanulók önismeretének, jellemének formálása;

–   az egészséges életmód tartalmának megismertetése;

–   a helyes viselkedési szokások megismertetése, gyakoroltatása;

–   az egyes gyerekek közösségben történő fejlesztése az egyéni tulajdonságok és eltérő képességek figyelembevételével.

Kiemelten foglalkozunk – főleg az alapozó szakaszban (1-6. osztály) – az alapkészségek fejlesztésével, ezen belül az anyanyelvi neveléssel, a matematikai gondolkodás fejlesztésével, az angol nyelv emelt szintű oktatásával, valamint az egészséges életre neveléssel. Az e területeken elért eredmények beépülnek a gyerekek személyiségébe, és alkalmassá teszik őket a későbbi ismeretek megszerzésére, életvitelük alakítására, valamint a mai világban használható ismereteket, alapokat adnak.

Az iskola elnevezésében is megjelenik a specialitásunk, mely szerint 3. osztálytól kezdve emelt szinten tanítjuk az angol nyelvet. Ez az oktatási forma nagy hagyományokra tekint vissza, hiszen iskolánkban már 1971-ben elkezdtük az angol nyelvet oktatni. Az emelt szintű nyelvoktatás azt jelenti, hogy évfolyamonként egy-egy osztályban a gyerekek bontott csoportban, emelt óraszámban tanulják az idegen nyelvet. A színvonalas nyelvoktatás személyi feltételei is évek óta adottak. Tanulóink közül számos kerületi, budapesti tanulmányi verseny győztese került ki az évek során. A legtehetségesebb, legszorgalmasabb tanulóink küzül többen – 8. osztályban – a Pitman Intermediate írásbeli nyelvizsgán olyan eredményt érnek el amely, állami középfokú nyelvvizsgának felel meg.

Azt tervezzük, hogy a hagyományos osztályokba járó tanulók angol vagy német nyelvet tanulhatnak.

Alsó tagozatban az egyoldalú ismeretközpontú oktatás helyett az alapkészségek kialakítására és fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt. Elsőseink az ún. hagyományos – hangoztató-elemző-összetevő – módszerrel sajátítják el az olvasást. Az 1-4. osztályban úgy igyekszünk alapozni, hogy biztonságos alapkészségekkel mehessenek a gyerekek 5. osz­tályba. Az alsóbb évfolyamokon – a kötelező órákon túl – angol nyelvi fakultációs foglalkozást kínálunk a gyerekeknek. Napközit valamennyi alsó tagozatos gyereknek biztosítunk.

1992-ben alakítottunk ki, majd 1997-ben, 2000-ben és 2001-ben továbbfejlesztettünk egy korszerű IBM kompatibilis számítógépekkel berendezett tantermet, ahol az Internet is a gyerekek rendelkezésére áll. Az iskola honlapja (www.fotiu-bp.sulinet.hu) az egész világon elérhető. A helyi tanterv bevezetésével a gyerekek 5. osztálytól kezdve bontott csoportban tanulják az informatika, a számítástechnika alapjait. 7. osztálytól emelt szinten tanítjuk az informatika alapjait. A tehetséges, érdeklődő tanulóknak szakkörökön, fakultációs foglalkozásokon tanítjuk a gépkezelés, a programozás alapelemeit.

Nyolcadikosaink jó eséllyel felvételiznek a középiskolákban. A visszajelzések szerint a nálunk elért tanulmányi eredményt megtartják a gyerekek az új iskolában is. A 2004/2005-ös tanévben nyolcadikos tanulóink közül 28-an gimnáziumba, 28-en szakközépiskolába és hárman szakiskolába nyertek felvételt. Gyermekeink nagy többsége az első helyen megjelölt iskolába jut be.

Többféle lehetőséget kínálunk azoknak a gyerekeknek, akik egy-egy tantárgy tananyagában szeretnének az átlagosnál jobban elmélyülni (szakkörök, versenyre való felkészítés, fakultációs foglalkozás stb.). Hosszú évek óta eredményesen szerepelnek gyermekeink a kerületi tanulmányi, művészeti versenyeken. Délutánonként szaktanárok korrepetálják azokat a tanulókat, akiknek teljesítménye nem éri el az átlagot. Önköltséges foglalkozás keretében felső tagozaton második idegen nyelv tanulására is van lehetőség – az igények szerint német, orosz vagy francia nyelvből.

Tanórán kívüli tevékenységek is segítik a gyerekek testi és szellemi fejlődését. Évente – ha a szülők vállalják a költségeket, és ha az iskola költségvetése is lehetővé teszi – egy hétre erdei iskolában nyílik lehetőség a természet alaposabb megismerésére, megszerettetésére. A közösség formálására és a tanár-diák viszony mélyítésére is alkalmas az együtt töltött néhány nap. Minden évben megrendezzük a tantárgyi napokat, melyeknek keretében oldott légkörben különféle – műveltséget alapozó – témával foglalkoznak a gyerekek. Egész évben készülnek tanítványaink a karácsonyi, valamint a szülőknek előadott tanévbúcsúztató műsorra.

Iskolánk tornaterme kicsi, ezért az udvaron szervezett sportfoglalkozásokkal teremtünk lehetőséget minél több gyereknek a mozgásra. Az iskolánkban működő ISK futball-, röplabda szakosztálya is lehetőséget ad a testedzésre. Rendszeresen visszük a gyerekeket bábszínházba, színházba, hangversenyre. Az iskolai könyvtár is – bár kissé mostoha körülmények között – a gyerekek rendelkezésére áll.

Rendkívül nagy az érdeklődés iskolánk iránt. 2005. december 5-től várjuk és a jelentkezés sorrendjében vesszük fel a körzeten kívüli jelentkezőket. Előnyt élveznek azok a gyerekek, akiknek a testvére már hozzánk jár.

Célunk, hogy iskolánk színvonalát megőrizzük és versenyképessé tegyük továbbra is. Az sem titkolt szándékunk, hogy szeretnénk, ha elsős tanítványaink nálunk fejeznék be a nyolcadik osztályt. Ennek érdekében különös hangsúlyt helyezünk a képességek differenciált fejlesztésére.

2006. január 11-én (szerdán) nyílt napot tartunk, melyre szeretettel meghívjuk az érdeklődő szülőket, gyermekeikkel együtt. A vendégeink aznap bepillantást nyerhetnek az iskola életébe, tanítási órákon vehetnek részt. A nap részletes programját az iskola bejáratán és az iskola honlapján tesszük közzé.

2006. február 2-án (csütörtökön) 8 és 1030 között a szülők részére tartunk nyitott délelőttöt.

Kérjük, jöjjenek el hozzánk, és szerezzenek személyes benyomásokat, hogy könnyebb legyen eldönteniük, melyik iskolába írassák be gyermeküket.

Mező János
igazgató