Iskolánkról
Csak annyit ígérünk, amennyit teljesíteni tudunk

Bemutatkozás

Iskolánk 1961-ben épült, 16 tantermes téglaépület. Tágas udvara sportolásra is alkalmas, valamint megfelelő játékteret biztosít a napközis gyerekeknek.
2018 szeptemberében az 58. tanévet kezdtük el. Jelenleg az iskolában 10 alsó tagozatos, 12 felső tagozatos tanulócsoport és 12 napközis csoport működik. Az osztályok átlaglétszáma 24 fő körül van. Az iskola tantestülete stabil, a tanítók és tanárok többsége évek óta iskolánkban tanít. A több mint 45 fős tantestület tagjai közül számosan szakvizsgával, több diplomával rendelkeznek.


Fontos a nevelés...

Valljuk, hogy az iskolának jelentős szerepet kell vállalnia a gyerekek nevelésében. Ezt akkor lehet tervszerűen végezni, ha rögzítjük iskolai értékrendünk csomópontjait. Ezek:
• az oktatás-nevelés minőségének emelése, ezen belül az anyanyelvi kultúra, a matematikai és természettudományos gondolkodás, az idegennyelv-tanulás, valamint a művészetek iránti fogékonyság fejlesztése;
• a tanuláshoz való helyes viszony kialakítása;
• ösztönzés az ismeretszerzésre és az alkalmazásra;
• a tanulók önismeretének, jellemének formálása;
• az egészséges életmód tartalmának megismertetése;
• a helyes viselkedési szokások megismertetése, gyakoroltatása;
• az egyes gyerekek közösségben történő fejlesztése az egyéni tulajdonságok és eltérő képességek figyelembevételével.


...az alapozás...

Alsó tagozaton az egyoldalú ismeretközpontú oktatás helyett az alapkészségek kialakítására és fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt. Kiemelten foglalkozunk az anyanyelvi neveléssel, a matematikai gondolkodás fejlesztésével, az angol nyelv emelt szintű oktatásával, valamint az egészséges életre neveléssel. Az e területeken elért eredmények beépülnek a gyerekek személyiségébe, és alkalmassá teszik őket a későbbi ismeretek megszerzésére, életvitelük alakítására, valamint a mai világban használható ismereteket, alapokat adnak.
Elsőseink az ún. hagyományos – hangoztató-elemző-összetevő – módszerrel sajátítják el az olvasást. Az alsóbb évfolyamokon igyekszünk úgy alapozni, hogy biztonságos alapkészségekkel mehessenek a gyerekek a felsőbb osztályba.


...az idegennyelv-ismeret...

Az iskola elnevezésében is megjelenik specialitásunk, mely szerint harmadik osztálytól kezdve emelt szinten tanítjuk az angol nyelvet. Ez az oktatási forma nagy hagyományokra tekint vissza, hiszen iskolánkban már 1971-ben elkezdtük az angol nyelvet tanítani. Az emelt szintű nyelvoktatás azt jelenti, hogy a gyerekek bontott csoportban, emelt óraszámban tanulják az idegen nyelvet. A színvonalas nyelvoktatás személyi feltételei is évek óta adottak. Tanulóink közül számos kerületi, budapesti tanulmányi verseny győztese került ki az évek során. Első és második osztályban – a kötelező órákon túl – angol nyelvi fakultációs foglalkozást kínálunk a gyerekeknek.


...az informatika oktatása...

Tanítványaink felső tagozaton bontott csoportban tanulják az informatika, a számítástechnika alapjait. A tehetséges, érdeklődő tanulóknak szakkörökön, fakultációs foglalkozásokon tanítjuk a gépkezelés, a programozás alapelemeit. Délutánonként felsőben robotprogramozással is foglalkozunk.


...a szabadidő tartalmas eltöltése...

Tanórán kívüli tevékenységek is segítik a gyerekek testi és szellemi fejlődését. Évente – ha a szülők vállalják a költségeket, és ha az iskola költségvetése is lehetővé teszi – felső tagozaton egy hétre erdei iskolában nyílik lehetőség a természet alaposabb megismerésére, megszerettetésére. A közösség formálására és a tanár-diák viszony mélyítésére is alkalmas az együtt töltött néhány nap. Minden évben megrendezzük a tantárgyi napokat, melyeknek keretében oldott légkörben különféle – műveltséget alapozó – témával foglalkoznak a gyerekek. Egész évben készülnek tanítványaink a karácsonyi, valamint a szülőknek előadott tanévbúcsúztató műsorra.
Iskolánk tornaterme kicsi, ezért az udvaron szervezett sportfoglalkozásokkal teremtünk lehetőséget minél több gyereknek a mozgásra. Az alagsorban kialakított tornaszoba is a gyerekek rendelkezésére áll. Az iskolánkban működő futball-, röplabda-foglalkozások is lehetőséget adnak a testedzésre. Délutánonként az alsósok birkózó edzésre járhatnak. Rendszeresen visszük a gyerekeket bábszínházba, színházba, hangversenyre.


...a differenciált fejlesztés

Célunk, hogy iskolánk színvonalát megőrizzük és versenyképessé tegyük továbbra is. Az sem titkolt szándékunk, hogy szeretnénk, ha elsős tanítványaink nálunk fejeznék be a nyolcadik osztályt. Ennek érdekében különös hangsúlyt helyezünk a képességek differenciált fejlesztésére. Többféle lehetőséget kínálunk azoknak a gyerekeknek, akik egy-egy tantárgy tananyagában szeretnének az átlagosnál jobban elmélyülni. (szakkörök, versenyre való felkészítés, differenciált foglalkozás stb.)Eredmények

Nyolcadikosaink jó eséllyel felvételiznek a neves gimnáziumokba, a jó hírű szakközépiskolákba. A visszajelzések szerint a nálunk elért tanulmányi eredményt jórészt megtartják a gyerekek az új iskolában is. A 2017/2018-as tanévben nyolcadikos tanulóink közül 42-en gimnáziumba, 14-en szakgimnáziumba nyertek felvételt, egy tanítványunk szakközépiskolában tanult tovább. Gyermekeink nagy többsége az első helyen megjelölt iskolába jutott be. A 2001 óta folyamatosan monitorozó országos kompetenciamérések eredményei nem egyszeri kiugró teljesítményt, hanem folyamatos, egyenletes jó eredményt jeleznek. Gyermekeink valamennyi országos mérés esetében, valamennyi évfolyamon, valamennyi területen, magasan az országos átlag és a budapesti átlag felett teljesítettek.Programok a leendő elsősöknek és szüleiknek

2018. december 4-én 16.30-tól a gyerekeknek és a szülőknek Mikulásváró délutánt tartunk. A programra november közepétől az iskola honlapján kell jelentkezni.
2019. február 5-én 8 órától a szülőknek tart tájékoztatót az iskola vezetősége, bemutatjuk a leendő elsős tanítókat. A programra január elejétől az iskola honlapján kell jelentkezni.
2019 márciusában nyílt napokon ismerkedhetnek meg a gyerekek és szüleik az iskolában folyó munkával. A programra februárban az iskola honlapján kell jelentkezni.
 

A mai dátum

2018. december 19. – Téli szünet

A szünet után 'A' hét következik.

Keresés

Aktuális

RSS 2.0

Kapcsolatok

Fenntarthatósági Témahét

Bethlen Gábor Alap

Ökoiskola